Zoznam použitej literatúry

Kasáč, Z.; Bagin, A.: Dejiny slovenskej literatúry 3. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1986
Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny. Bratislava, Tatran 1973
Obert, V. a kol.: Literatúra 3. Bratislava, Litera 1995
Zvon, P.: Tanec nad plačom. Bratislava, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 1998
Žilka, F. a kol.: Teória literatúry. Bratislava, Litera 1997